Là gì poker là gìRag trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một giẻ là một thẻ có giá trị thấp, và có lẽ là vô giá trị.

Preflop nắm giữ như 7 ? 2?, J.? 3 ? và 8? 4 ? được gọi là giẻ rách, vì chúng là một trong những bàn tay preflop tồi tệ nhất mà bạn có thể bị xử lý.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!