Là gì xếp bài solitaireLoại bỏ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trong Vẽ poker trò chơi, đến loại bỏ là loại bỏ một hoặc nhiều thẻ khỏi bàn tay hiện tại của bạn và vẽ tranh Thẻ mới từ bộ bài. Tôi đã loại bỏ ba thẻ và đã vẽ ba thẻ mới trong trò chơi vẽ năm thẻ của mình.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!