Là gì poker là gìNut thấp trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Hạt thấp là bàn tay thấp nhất có thể trong các trò chơi phân chia cao thấp. Trong nhiều biến thể poker, đai ốc thấp là bánh xe dài, A-2-3-4-5. Trong thuốc khử-to-Seven Lowball, đai ốc thấp là 2-3-4-5-7.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!