Là gì poker là gìDouble phù hợp trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trong Omaha, một Double phù hợp tay là một trong đó một người chơi bắt đầu tay bao gồm hai thẻ của một bộ đồ và hai thẻ khác. Ví dụ, một? K? Q ? J ? là một đôi phù hợp preflop giữ.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!