Là gì game tien lenBỏ lỡ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Bỏ lỡ có thể có nghĩa là:

1. Không thực hiện được một bản vẽ sau khi tất cả các thẻ đã được xử lý. Ví dụ: nếu bạn giữ A ? K và rơi phịch xuống đến 6 ? 2 ? 8?, nhưng xoaycon sông chạy ngoài 2 Q.?, bạn đã bỏ lỡ Flush của bạn vẽ tranh.

2. cũng có thể tham khảo không kết nối với Flop với bất kỳ loại làm tay hoặc vẽ. Nếu bạn đã giữ A ? K ? và Flop đã đến 6? 7? số 8?, bạn đã bỏ lỡ hoàn toàn flop.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!