Là gì roulette tablesPreflop Raiser trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Preflop Raiser .PFR) là người chơi đầu tiên nuôi preflop.

Ví dụ, nếu bạn ở trong cắt Chức vụ trong $ 1/$ 2 không Giới hạn Trò chơi giữ, tất cả người chơi hành động trước khi bạn phát hành trước nếp gấpvà bạn tăng lên $ 10, bạn là PFR.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!