Là gì roulette games onlineChase in Poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Theo đuổi hoặc theo đuổi một thẻ thường được sử dụng để đề cập đến việc gọi một cá cược mà không thích hợp Tỷ lệ cược với hy vọng hoàn thành một vẽ tranh.

Thí dụ: “Ricardo có một Gutshot dài vẽ và gọi một nồiđặt cược -đặt cược, chỉ để săn bắt Draw của anh ấy! ” 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!