Là gì online roulette gameÙ tạc trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Phạm tội nàyVụ lỗi"Đề cập đến một bắt đầu tay trong Hold Khănem hoặc Omaha trong đó các thẻ là những bộ đồ khác nhau. Đây là những thẻ yếu hơn so với các thẻ có giá trị tương tự của cùng một bộ đồ. Bàn tay như A ? K?, T? 9 và 7? 2 ? là tay của bộ đồ, trong khi A ? K, T? 9? và 7? 2? phù hợp tay.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!