Là gì game ta laRa khỏi vị trí trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Khi một người chơi là Không có vị trí .OOP), điều đó có nghĩa là họ phải hành động trước, trước những người chơi khác trong mỗi vòng cá cược. Bạn có thể ngoài của Chức vụ Trên bất kỳ người chơi nào được hành động sau bạn trong một vòng cá cược cụ thể.

“Tôi đã ra khỏi vị trí trên mù nhỏ Chống lại hai người chơi khác, vì vậy tôi đã kiểm tra.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!