Là gì game sum vipChuyển động chuyển tiếp trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Chuyển động về phía trước là một quy tắc giả định rằng nếu người chơi di chuyển bất kỳ chip nào về phía trung tâm của bảng, thì anh ấy đã cam kết những con chip đó cho nồi.

“Ron bắt đầu di chuyển các con chip của mình về phía trung tâm của bàn, và do đó được cam kết cá cược theo quy tắc chuyển động về phía trước.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!