Là gì game 789 clubPFC trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

PFC là viết tắt của Người gọi preflop, đó là bất kỳ người chơi nào gọi một preflop nuôi.

Chẳng hạn, hãy để bạn nói bạn trong cắt Chức vụ trong $ 1/$ 2 không Giới hạn Trò chơi giữ lại, và người chơi trong Lojack tăng lên 10 đô la. Nếu bạn quyết định cuộc gọi Việc tăng 10 đô la, bạn là người gọi Preflop hoặc PFC. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!