Là gì game 3cNhấp vào nó trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Nhấp vào nó lại là một thuật ngữ có nguồn gốc từ chơi trực tuyến nơi người chơi nhấp vào cái nút đến nuôi. Nhấp vào nó lại đề cập đến việc thực hiện lại tối thiểu.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!