Hai tông màu là gìgame789club trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Cái bảng Với chính xác hai bộ đồ khác nhau, có nghĩa là có thể xả vẽ tranh. Hai giai điệu thường được sử dụng để tham khảo một rơi phịch xuống đó có hai thẻ của một bộ đồ.

Ví dụ: 8 ? 6 ? 2? là một flop hai tông màu, cũng như một? K? 7.

Các loại bảng khác bao gồm cầu vồng (tất cả các bộ đồ khác nhau) và giọng bằng bằng (Tất cả cùng một bộ đồ).

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!