Lý thuyết trò chơi poker - cách bạn nên nghĩ về trò chơi

Poker đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Đến nỗi nhiều tài nguyên chiến lược bao gồm một số sách, video và nội dung số đã trở nên lỗi thời. Sự thay đổi rõ ràng nhất là những người chơi trường học cũ đã tạo ra hàng triệu người từ chơi khai thác, trong khi hầu hết tất cả người chơi tạo ra hàng triệu giờ phụ thuộc vào lý thuyết trò chơi poker-với trò chơi khai thác hỗn hợp Tiếp tục đọc Lý thuyết trò chơi poker - cách bạn nên nghĩ về trò chơi