Là gì chơi game unoTop hai trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Bạn làm Top hai đôi với hai thẻ cao nhất trên Cái bảng.

Ví dụ, trên một bảng của A-K-9-2-6, bất kỳ sự kết hợp nào của AK sẽ cung cấp cho bạn hai người đứng đầu.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!