Là gì casino online là gìTối trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một hoạt động được thực hiện trước khi một người chơi nhìn vào thẻ của anh ấy/cô ấy hoặc trước khi người buôn bán đã xử lý tiếp theo đường phố. 

Thí dụ: John John đã kiểm tra tối và Andy, người tiếp theo hành động, đã đi tất cả trong trong bóng tối, trước rơi phịch xuống thậm chí đến ngoài. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!