Là gì cách quay màn hình win 10Cặp hàng đầu/kicker hàng đầu trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Cặp hàng đầu/Kicker hàng đầu .TPTK) có nghĩa là bạn có đôi với thẻ xếp hạng hàng đầu trên Cái bảng, cùng với những điều tốt nhất có thể Kicker.

Ví dụ, nếu bạn giữ AJ và rơi phịch xuống Đến J-2-3, bạn có TPTK với một cặp giắc cắm và một kicker ace.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!