Là gì poker là gìMuck trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Vâ?y bâ?n có thể có nghĩa là:

1. Gấp một thẻ. “Tôi đã nhét tay preflop bởi vì tôi đã có 7-2 Vụ lỗi. ”

2. đống thẻ không còn chơi được gọi là muck.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!